Group Alumni

Postdoctoral Fellows

Jian Li

jxpxlijian@pku.edu.cn

PhD, Peking University, China