Group Alumni

Graduate Students

Meng Ge

meng.ge@mmk.su.se

Co-supervised with Prof. Xiaodong Zou

Laura Samperisi

laura.samperisi@mmk.su.se

Co-supervising with Prof. Xiaodong Zou

Postdoctoral Fellows

Jian Li

jxpxlijian@pku.edu.cn

PhD, Peking University, China

Visiting Scholars

Hui Wang

hui.wang@mmk.su.se

Associate Professor, Inner Mongolia University, China